น้ำตกผาสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกผาสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี เช้าวันหยุดที่แสนเหงา  จะออกไปเที่ยวนอก บ้านสักหน่อย ที่ไหนก็ได้สักที ที่ใกล้กับกรุงเทพฯ ก็เลยไปที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง เขาบอกว่า น้ําตกที่กาญจนบุรี สวยมาก แต่น้ำตกที่ ผมจะไปนั้น ก็คือ น้ำตกผาสวรรค์

ซึ่งน้ำตกผาสวรรค์นั้น อยู่ในพื้นที่รับ ผิดชอบของ เขื่อนศรีนครินทร์ ที่พักอุทยานต้องเดินลัดเลาะ เข้าป่าผืนใหญ่ตัดผ่านแนวห้วย ไปอีกประมาณ 2-3 กิโลเมตรจึงจะถึงน้ำตก น้ำตกผาสวรรค์นั้น

มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า น้ำตกปูริก คลิตี้ ถ้ามีลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ ภายใต้แมกไม้ ร่มรื่น ต้องเริ่มเดินเท้าจากป่าผืน ใหญ่ลัดเลาะเส้นทางจนถึงน้ำตกชั้นที่ 1 ธารสวรรค์

แม้ชั้นจะไม่สูงมากนักแต่แนวน้ำตก ที่ไหลลัดเลาะตาม ชั้นหินปูนนั้นสวยงาม มาก ถักขึ้นขนานไปกับแนวลำธารถึงชั้นที่ 2 อ่างหินกินรี อ่างน้ำสีเขียวมรกตขนาด กว้างพอสมควรมีสายน้ำไหลมาจากน้ำตกที่ไหล ลดระดับคล้ายขั้นบันได ลงมานัดขึ้นไปข้ามสะพานไม้ตัดลำห้วยที่มองเห็นน้ำตกชั้นที่ 3 อ่างถ้ำแก้ว ได้อย่างชัดเจนเมื่อขึ้นต่อไปก็จะพบชั้นที่ 4ผาคนธรรพ์

 น้ำตกผาสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี
น้ำตกผาสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะเป็นผาสูงที่ไหลทิ้งตัวลง มาสูบอ่างน้ำเบื้องล่าง ชั้นที่ 5 ผาเทพบุตร สายน้ำตกสีขาวลอด ผ่านแนวแมกไม้ – คลึงไต่ข้ามโคตรเขาจนมา ถึงชั้นที่ 6 ผาพิรุณ เป็นหน้าผาหินปูนก่อนขึ้น ไปสัมผัสละอองสายน้ำจากลม  ที่หอบพัดพามาเป็น ละรอบผ่านสายน้ำที่ตกลงจาก ผาสูง

ไ ห ล ก ร ะ แ ท ก โ ข ด หิ น เ บื้ อ ง ล่ า ง อั น เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง ชื่ อ ผ า ส ว ร ร ค์ น้ำ ต ก ชั้ น ที่  7 เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ โ ด ด เ ด่ น ที่ เ ชิ ญ ช ว น นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ มี ใ จ รั ก ใ น ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห้ ม า สั ม ผั ส  แ ล ะ นี่ คื อ วั น ห ยุ ด ที่ ไ ม่ น่ า เ บื่ อ ข อ ง ผ ม

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > >> > > > > > > >