พาชมดอยวาว ในอ้อมกอดของขุนเขา จังหวัดน่าน

พาชมดอยวาว ในอ้อมกอดของขุนเขา จังหวัดน่าน
วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ทุกคน ไปชมดอยวาว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จะมีที่ไหนในภาคเหนือที่ลานกางเต็นท์อยู่ในโอ่งล้อมของแปลงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวอันสวยงาม แล้วเมื่อเราตื่นยามเช้าออกจากเต็นท์มาก็สามารถชมพระอาทิตย์สีส้มแดงได้เลยที่ขึ้นจากขอบฟ้ารวมถึงสายหมอกหนาเป็นพื้นแผ่นลอยอยู่ระดับไหล่

เขาสลับซับซ้อนกับแสงแรงกล้ายามเช้า เพื่อนๆที่ชื่นชอบในบรรยากาศหนาวชื่นชอบในลมหนาวจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับพี่ต้องมาสัมผัสดูสักครั้งบรรยากาศยามเช้ารวมถึงสายหมอกหนาเป็นแผ่นลอยละอยู่ตามไหล่เขา สีชมพูของดอกนางพญาเสือโคร่งก็สวยงามพร้อมกับยอดเขา ทั้งยังมีนกสีสันสวยงาม เช่นนกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า

นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม และโรคเหล่านี้ยังแวะเวียนเข้ามากินน้ำหวานจากดอกไม้และสำหรับเส้นทางเดินสู่ยอดดอยวาว ระยะทาง 1674 ม. จะผ่านป่าดิบเขาเอาร่มเย็นให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติและชมนกสวยงามกันอย่างจุใจ และในช่วงยามเย็นมองไปทางทิศตะวันตกก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าเราจะเห็นเขาสามยอดที่มีรูปลักษณะพิเศษขวาสุดรูปร่างคล้ายช้าง

พาชมดอยวาว ในอ้อมกอดของขุนเขา จังหวัดน่าน
พาชมดอยวาว ในอ้อมกอดของขุนเขา จังหวัดน่าน

คื อ ด อ ย  ช้ า ง   ต ร ง ก ล า ง ค ล้ า ย วั ว คื อ ด อ น งั ว แ ล ะ ซ้ า ย สุ ด คื อ ด อ ย ผ า จิ นั่ น เ อ ง ครั บ   ใ น เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ จ ะ ต ก ร ะ ห ว่ า ง ด อ ย วั ว กั บ ด อ ย ผ า จิ

ไ ด้ อ ย่ า ง พ อ ดิ บ พ  อ ดี เ ลย  ค รั บ เ ป็ น อ ะ ไ ร ที่ น่ า ม หั ศ จ ร ร ย์ ม า ก ๆ แ ล ะ ยิ่ ง เ มื่ อ ค ว า ม มื ด ม า เ ยื อ น ใ น คื น ฟ้ า โ ป ร่ ง เ ร า

จะเห็นดวงดาวนับหมื่นแสนล้านดวงเต็มผืนฟ้าเป็นบรรยากาศที่สุดจะโรแมนติกบรรยากาศนึงเลยครับ ลองไปสักครั้งแล้วคุณจะหลงรักที่ดอยวาวอุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > >