วัดหน้าพระเมรุ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สำหรับใครหลายๆคน ที่ชื่นชอบ ในการเข้าวัด ทำ บุ ญ วันนี้เราลองไปหาสถานที่เที่ยวที่เป็นวัดกันดูบ้างนะ ซึ่งในวันนี้ เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งไงก็รู้กันว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เป็นจังหวัด ที่มี วัฒนธรรมเก่าแก่เกี่ยวกับ วั ด โ บ ร า ณ แ ล ะ ป ร า ส า ท ม า ก ม า ย

วันนี้ที่พวกเรา จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกัน ก็คือ วัดหน้าพระเมรุ ลักษณะเป็น วัดที่มีพระประธานขนาดใหญ่ในอุโบสถด้วยพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริย์

สวมมงกุฎมีสร้อยสังวาลย์ทับทรวง ใบหน้างดงามเปลี่ยนเมตตาเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง วัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลาย

 

เมื่อคราวที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จึงรักษางานศิลปกรรมสมัยอยุธยาไว้ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะพระพุทธรูปทรงเครื่องและอุโบสถขนาดใหญ่

 

ถึงเก้าห้อง กว้างขวางกว่าวัดอื่นในพระนคร ศรีอยุธยา ไม่มีการเจาะหน้าต่างมีเพียงช่องลูกมะหวดให้ แสงและอากาศผ่านซึ่งเป็นงานช่างโบราณที่พบตามโบราณสถานสมัยสุโขทัย ด้านข้างอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนความน่าสนใจ

 

อยู่ที่พระคันธารราษฎ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในเป็นพระพุทธรูปศิลาสมัย ทวารวดี ปางปฐมเทศนาประทับ ห้อยพระบาทซึ่งปรากฏในโลกเพียง 6 องค์เท่านั้นถือเป็นความน่าอัศจรรย์ของประเทศไทยจริงๆ

 

สำหรับของกินที่น่าซื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือโรตี สายไหมถ้าหาก ต้องการที่ทำ เสร็จร้อนๆจากเตาแนะนำให้ไปซื้อบริเวณ ใกล้ๆ

โ ร ง พ ย า บ า ล พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า เ พ ร า ะมี ใ ห้ เ ลื อ ก ซื้อ เ ลื อ ก ชิ ม ห ล าย เ จ้ า แ   ล ะ ข อ ฝ า ก สำ ห รั บ เ พื่อ น ๆ คน ไ ห น ที่ ผ่ า น ไ ป ที่ จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า อ ย่า ลื ม แ ว ะ ไ ป เที่ ย ว ช ม วั ด  เก่ า แ ก่ ข อง ป ระ เ ท ศ เ ร า   กั น ด้ ว ย น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก