องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด นครปฐม ไปได้ทุกเทศกาล

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด นครปฐม ไปได้ทุกเทศกาล ก่อนจะไปเที่ยวเราก็ต้องศึกษา สถานที่นั้นก่อน แล้วเราก็มี ความเป็นมาของ พระปฐมเจดีย์ มาเล่าให้ฟังกัน

พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ

เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำหรือทรงมะนาวผ่าซีกแบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่าฯ อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของพระมหาเถรศรีศรัทธา อันได้กล่าวไว้ว่า พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ

ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้ ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ เมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากการศึกษาศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทายนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์ ในเรื่องนี้ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านได้ระบุว่า

พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็น พระมหาธาตุหลวง ในยุคทวารวดี มากกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะ การค้นพบเจดีย์ ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระธมเจดีย์ เป็นต้นนอกจากนี้พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรจุที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด นครปฐม ไปได้ทุกเทศกาล
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด นครปฐม ไปได้ทุกเทศกาล

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และฐานพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ตามที่มีพระบรมราชโองการสั่งไว้ในพระราชพินัยกรรม ต่อมาในพุทธศักราช 2529 พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

ไปบรรจุไว้เคียงข้างพระสรีรางคารรัชกาลที่6 ที่ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ต่อมาในพ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลนเดช ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญ พระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

เ จ้ า ฟ้ า เ พ ช ร รั ต น ร า ช สุ ด า สิ ริ โ ส ภ า พั ณ ณ ว ดี ไ ป บ ร ร จุ ไ ว้ เ คี ย ง ข้ า ง พ ร ะ บ ร ม ร า ช ส รี ร า ง ค า ร รั ช ก า ล ที่  6 แ ล ะ พ ร ะ ส รี ร า ง ค า ร พ ร ะ น า ง เ จ้ า สุ วั ท น า พ ร ะ ว ร ร า ช เ ท วี  ที่ ใ ต้ ฐ า น พ ร ะ ร่ ว ง โ ร จ น ฤ ท ธิ์

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > >