เกาะมันใน ทะเลแหวก จังหวัดระยอง

เกาะมันใน ทะเลแหวก จังหวัดระยอง
ถ้าพูดถึงทะเลแหวก เพื่อนๆ นึกถึง ทะเล อะไร และที่ไหนบ้าง แน่นอนครับ ว่าทะเลแหวก มักจะมีอยู่แถวภาคใต้ เป็นทะเลของภาคใต้ แถวจังหวัด ภูเก็ต พังงา อะไรพวกนี้อ่ะครับใครจะไปนึกถึง จังหวัดระยอง

ว่ า มั น ยั ง มี ท ะ เ ล แ ห ว ก   เ ห มื อ น กั บ   ภ า ค ใ ต้    ซึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ มี ค ว า ม น้ อ ย ห น้ า กั น เ ล ย   แ ล ะ ท ะ เ ล แ ห ว ก ที่ จั ง ห วั ด   ร ะ ย อ ง   นั่ น ก็ คื อ   เ ก า ะ มั น ใ น   ทะ เ ล แ ห ว ก   ซึ่ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น ท ะ เ ล แ ห ว ก

ที่ยาวที่สุดใน ภาคตะวันออก พอผมได้ยินแบบนี้ ผมก็เลยพาเพื่อนๆมาเที่ยว และทำความรู้จักกันเลย เพราะอะไรนะหรอครับ เพราะมันอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ การเดินทางก็สะดวก ถ้าจะให้ผมไปภาคใต้เลย มันต้องใช้เวลา ต้องมีเวลาว่างหลายวันจริงๆ ผมถึงจะไปได้ แต่นี่ อยู่แค่ภาคตะวันออก ผมมีเวลาแค่ 2 วัน ผมก็สามารถพักผ่อน ในที่สวย สวย

แบบไม่ต้องเดินทางไปไกลได้แล้วครับ เพื่อนๆ มาดูการเดินทาง ไปเกาะมันในกันเลยดีกว่าครับ ในการเดินทางไปเกาะมันใน เราต้องนั่งเรือข้ามไปเกาะ ซึ่งในการนั่งเรือจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที ก็จะถึงเกาะมันใน แล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับ ว่าที่เกาะมันใน มีปลาเสือเต็มไปหมด และที่อยากจะบอกเลย น้ำทะเลสวยมาก น้ำทะเลเป็นสีเขียวฟ้า ใส

สามารถมองเห็นตัวปลาได้เลยครับ บอกเลยว่าสวยมากจริงๆ และที่เกาะมันใน ยังมีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ให้พวกเราเข้าไปเยี่ยมชมอีกด้วย เราเดินผ่าน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ไม่ไกลมาก ก็จะถึงทะเลแหวก แต่การไปเที่ยวทะเลแหวกนั้น สำหรับที่จังหวัดระยอง ที่เกาะมันใน ในบางครั้งที่ไป เราก็อาจจะไม่เห็นทะเลแหวกเยอะนัก

เกาะมันใน ทะเลแหวก จังหวัดระยอง
เกาะมันใน ทะเลแหวก จังหวัดระยอง

เพราะที่นี่จะมีวันน้ำตาย ก็คือ น้ำจะไม่ขึ้น และไม่ลง ทำให้เราเห็นทะเลแหวก ได้ในระยะ ทางสั้น สั้น แต่ถึงอย่างไร เราจะไม่ได้เห็น ทะเลแหวกที่มีความยาว มากนัก แต่เราก็ยังได้เห็นน้ำทะเลที่มีสีสันสวยงาม เหมือนกับน้ำ

ทะเลที่ภูเก็ต แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับ อยากให้เพื่อนๆ ลองมาสักครั้งหนึ่ง รับรองครับ ว่าคุณจะไม่ผิดหวัง กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และสวยงาม ที่เรานำมา ฝากกัน

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > > >