เสาดินนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เสาดินนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ออกจากภาคกลาง เรามุ่งหน้าไปทางเหนือกันดีกว่า วันนี้ก็เหมือนเดิม เช่นเคย เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกัน แต่วันนี้จะไม่อยู่ในละแวกของภาคกลาง ขึ้นเหนือไปจังหวัดน่าน ที่อำเภอนาน้อย นั่นก็คือ เสาดินนาน้อย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน

ยอดเสาดิน สูงชลูด บ้านก็เป็นแผ่นหนายามต้องแสง ส่งให้เกิดรูปทรงและสีสันแปลกตาเหมือนกับประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เสาดินนาน้อยเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติซึ่งเกิดจากชั้นตะกอนดินอายุนับล้านปี ที่โดนสายฝนและลมแรงค่อยๆกัดกร่อนมีลักษณะเป็นบุปผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงเป็นแท่งวงกลม หรือแผ่นผา

แล้วแต่เราจะจินตนาการใกล้ๆอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ อบร้อนไปด้วยป่า เต็งรัง หากไปถูกจังหวะ ช่วงฤดูหนาวที่ท้องฟ้าสดใสๆจะได้ชมภาพอันงดงามเหมือนกับภาพวาดของจิตรกร

เสาดินนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เสาดินนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ที่มีเสาดินโดดเด่นตัดฟ้าครามและมีสีสันใบไม้เปลี่ยนสีของป่าเต็งรังเป็นฉากหลัง และห่างจากเสาดินนาน้อยประมาณ 300 เมตร ก็มีพื้นที่เป็นแอ่งลึก ที่เขาเรียกกันว่าคอกเสือ โดยต้องเดินลงไปในหุบเขาด้านล่าง

มี บั น ไ ด ล ง อ ย่ า ง ดี   บ ริ  เ ว ณ นั้ น จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ร่ อ ง ย า ว มี ค ว า ม ง ด ง า ม เ ฉ พ า ะ ตั ว เ ช่ น กั น แ ล ะ สำ ห รั บ อ า ห า ร ที่ ห น้ า กิ น น่ า ไ ป ล อ ง ชิ ม  ข อ ง จั ง ห วั ด น่ า น นั่ น ก็ คื อ ป ล า ส ด บ้ า น ป า ก น าย

ชุ ม ช น เ ล็ ก ๆ ที่ มีอ า ชี พ ห า ป ล า ใน อ่ า ง เ ก็ บ น้ำ ข อ ง เ ขื่ อ น สิ ริ กิ ติ์ นอกจากจะมีทิวทัศน์งดงามแล้วยังมีปลาน้ำจืดหลากหลายเช่นปลากด ปลาเนื้ออ่อน ให้นักท่องเที่ยวได้ลองเข้าไปชิมอีก ด้วย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >